Porady

Oficjalny Kodeks zatwierdzony przez Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązuje członków Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa RP.
CZĘŚĆ OGÓLNA
§1
1. Zasady etyki piekarza wynikają z ogólnych norm etycznych.
2. piekarz jest obowiązany do przestrzegania podstawowych zasad moralnych, a także zasad etyki zawodowej objętych niniejszym kodeksem.

§2
Organy samorządu rzemieślniczego czuwają nad przestrzeganiem przez piekarzy zasad wymienionych w §1 pkt.2 oraz reagują na łamanie tych zasad.
§3
1. Naruszenie obowiązków wynikających z zasad objętych niniejszym kodeksem stanowi uchybienie godności zawodu.
2. zasady Kodeksu stosuje się odpowiednio do publicznej działalności pozazawodowej piekarzy.

 

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
§4
Podstawowymi zasadami obowiązującymi piekarza są : uczciwość, rzetelność oraz życzliwe i kulturalne traktowanie klientów.
§5
1. Piekarz winien swą postawą i działaniem dawać dobre świadectwo zawodowi oraz dbać o jego powagę i godność.
2. W czasie wykonywania swej pracy piekarz musi zachowywać trzeźwość i nie podlegać działaniu jakichkolwiek środków uzależniających.
§6
Piekarz obowiązany jest dbać o przestrzeganie zasad etyki również przez innych członków środowiska zawodowego oraz przez swoich pracowników.
§7
1. Piekarz powinien rozwijać swą wiedzę i doskonalić umiejętności zawodowe w celu podnoszenia jakości produkcji i świadczonych usług.
2. Niedozwolone jest stosowanie metod produkcji (wypieku) uznanych przez naukę za szkodliwe lub bezwartościowe.
3. Szczególnie naganne jest oszukiwanie na wadze i recepturach.
§8
Piekarze powinni okazywać sobie wzajemną życzliwość i szacunek.
§9
Piekarz powinien kierować się zasadą lojalności w stosunku do innych piekarzy, zachowując wszakże prawo do oceny ich pracy, a zarazem wystrzegając się jakichkolwiek form nieuczciwej konkurencji zawodowej.
§10
Nieuczciwa konkurencja przejawia się w szczególności w :
1. zabieganiu o klienta niższymi cenami kosztem jakości produkcji;
2. krytykowaniu wobec klientów jakości wyrobów innych piekarzy;
3. przejmowaniu pracowników bądź uczniów innego piekarza bez uprzedniego porozumienia się z nim.
§11
Doświadczeni piekarze winni służyć radą i pomocą mniej doświadczonym lub początkującym w zawodzie.
§12
Gdy istnieje zatarg miedzy piekarzami, mogą oni wystąpić o jego rozstrzygnięcie do sądu powszechnego dopiero po uprzednim przeprowadzeniu postępowania ugodowego przez organy samorządu zawodowego.
§13
Piekarz obowiązany jest zapewnić czeladnikom, uczniom i innym pracownikom swojej firmy zadawalające warunki pracy oraz umożliwić im podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
§14
Piekarz powinien na bieżąco kontrolować pracę osób wymienionych w poprzednim paragrafie i służyć im pomocą.
§15
W miejscu pracy piekarze i ich personel winni wystrzegać się wszelkich flirtów i niestosownych poufałości.
§16
1. Piekarze powinni solidarnie wspierać działalność swego samorządu, którego zadaniem jest zapewnienie im należytej pozycji w społeczeństwie.
2. Organy samorządu zawodowego piekarzy winny :
1) dbać o honor zawodu piekarza i szacunek dla niego;
2) dbać o przestrzeganie przez piekarzy etyki zawodowej;
3) troszczyć się o to, aby jego członkowie wykonywali swój zawód sumiennie i rzetelnie.
§17
1. Piekarz wybrany do samorządu winien uczestniczyć w jego pracach. 2. Każdy członek samorządu winien w szczególności :
1) swą postawą i działaniem dawać świadectwo zasadzie, według której funkcje i zadania samorządu mają wobec społeczności piekarzy przede wszystkim charakter służebny;
2) dążyć do realizowania woli ogółu piekarzy, działając rozważnie i zgodnie ze swą najlepszą wiedzą dla ich dobra.
§18
Obowiązkiem każdego piekarza jest :
1) przestrzeganie postanowień zawartych w uchwałach organów samorządu;
2) współdziałanie z władzami samorządu i lojalność wobec jego organów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§19
W wypadkach nie przewidzianych w Kodeksie Etyki Piekarza należy kierować się zasadami wyrażonymi w uchwałach samorządu zawodowego oraz dobrymi obyczajami przyjętymi przez środowisko piekarzy.
§20
1. Piekarze prowadzący szkolenie uczniów powinni zaznajamiać ich z Kodeksem, a uczniowie powinni zarówno przyswajać sobie, jak i respektować zasady w nim zawarte.
2. Jednocześnie piekarze ci winni swym postępowaniem stanowić przykład godny naśladowania dla uczniów będących pod ich opieką.
§21
Niniejszy Kodeks został zatwierdzony przez Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązuje jego członków.

 

 

Opracowanie: Andrzej Jerzy Motyl
źródło: www.stowarzyszeniepiekarzy.pl

Szukaj - Baza Firm

Przepisy - Pieczenie

Najczęściej czytane

Piekarnie, Cukiernie, Lodziarnie, zaopatrzenie piekarni, piece piekarnicze, wyposażenie piekarni, katalog firm, piekarnictwo,sklep Piekarnie, Cukiernie, Lodziarnie, zaopatrzenie piekarni, piece piekarnicze, wyposażenie piekarni, katalog firm, piekarnictwo,sklep