Porady

Oficjalny Kodeks zatwierdzony przez Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązuje członków Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa RP.
CZĘŚĆ OGÓLNA
§1
1. Zasady etyki piekarza wynikają z ogólnych norm etycznych.
2. piekarz jest obowiązany do przestrzegania podstawowych zasad moralnych, a także zasad etyki zawodowej objętych niniejszym kodeksem.


§2
Organy samorządu rzemieślniczego czuwają nad przestrzeganiem przez piekarzy zasad wymienionych w §1 pkt.2 oraz reagują na łamanie tych zasad.
§3
1. Naruszenie obowiązków wynikających z zasad objętych niniejszym kodeksem stanowi uchybienie godności zawodu.
2. zasady Kodeksu stosuje się odpowiednio do publicznej działalności pozazawodowej piekarzy.

 

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
§4
Podstawowymi zasadami obowiązującymi piekarza są : uczciwość, rzetelność oraz życzliwe i kulturalne traktowanie klientów.
§5
1. Piekarz winien swą postawą i działaniem dawać dobre świadectwo zawodowi oraz dbać o jego powagę i godność.
2. W czasie wykonywania swej pracy piekarz musi zachowywać trzeźwość i nie podlegać działaniu jakichkolwiek środków uzależniających.
§6
Piekarz obowiązany jest dbać o przestrzeganie zasad etyki również przez innych członków środowiska zawodowego oraz przez swoich pracowników.
§7
1. Piekarz powinien rozwijać swą wiedzę i doskonalić umiejętności zawodowe w celu podnoszenia jakości produkcji i świadczonych usług.
2. Niedozwolone jest stosowanie metod produkcji (wypieku) uznanych przez naukę za szkodliwe lub bezwartościowe.
3. Szczególnie naganne jest oszukiwanie na wadze i recepturach.
§8
Piekarze powinni okazywać sobie wzajemną życzliwość i szacunek.
§9
Piekarz powinien kierować się zasadą lojalności w stosunku do innych piekarzy, zachowując wszakże prawo do oceny ich pracy, a zarazem wystrzegając się jakichkolwiek form nieuczciwej konkurencji zawodowej.
§10
Nieuczciwa konkurencja przejawia się w szczególności w :
1. zabieganiu o klienta niższymi cenami kosztem jakości produkcji;
2. krytykowaniu wobec klientów jakości wyrobów innych piekarzy;
3. przejmowaniu pracowników bądź uczniów innego piekarza bez uprzedniego porozumienia się z nim.
§11
Doświadczeni piekarze winni służyć radą i pomocą mniej doświadczonym lub początkującym w zawodzie.
§12
Gdy istnieje zatarg miedzy piekarzami, mogą oni wystąpić o jego rozstrzygnięcie do sądu powszechnego dopiero po uprzednim przeprowadzeniu postępowania ugodowego przez organy samorządu zawodowego.
§13
Piekarz obowiązany jest zapewnić czeladnikom, uczniom i innym pracownikom swojej firmy zadawalające warunki pracy oraz umożliwić im podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
§14
Piekarz powinien na bieżąco kontrolować pracę osób wymienionych w poprzednim paragrafie i służyć im pomocą.
§15
W miejscu pracy piekarze i ich personel winni wystrzegać się wszelkich flirtów i niestosownych poufałości.
§16
1. Piekarze powinni solidarnie wspierać działalność swego samorządu, którego zadaniem jest zapewnienie im należytej pozycji w społeczeństwie.
2. Organy samorządu zawodowego piekarzy winny :
1) dbać o honor zawodu piekarza i szacunek dla niego;
2) dbać o przestrzeganie przez piekarzy etyki zawodowej;
3) troszczyć się o to, aby jego członkowie wykonywali swój zawód sumiennie i rzetelnie.
§17
1. Piekarz wybrany do samorządu winien uczestniczyć w jego pracach. 2. Każdy członek samorządu winien w szczególności :
1) swą postawą i działaniem dawać świadectwo zasadzie, według której funkcje i zadania samorządu mają wobec społeczności piekarzy przede wszystkim charakter służebny;
2) dążyć do realizowania woli ogółu piekarzy, działając rozważnie i zgodnie ze swą najlepszą wiedzą dla ich dobra.
§18
Obowiązkiem każdego piekarza jest :
1) przestrzeganie postanowień zawartych w uchwałach organów samorządu;
2) współdziałanie z władzami samorządu i lojalność wobec jego organów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§19
W wypadkach nie przewidzianych w Kodeksie Etyki Piekarza należy kierować się zasadami wyrażonymi w uchwałach samorządu zawodowego oraz dobrymi obyczajami przyjętymi przez środowisko piekarzy.
§20
1. Piekarze prowadzący szkolenie uczniów powinni zaznajamiać ich z Kodeksem, a uczniowie powinni zarówno przyswajać sobie, jak i respektować zasady w nim zawarte.
2. Jednocześnie piekarze ci winni swym postępowaniem stanowić przykład godny naśladowania dla uczniów będących pod ich opieką.
§21
Niniejszy Kodeks został zatwierdzony przez Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązuje jego członków.

 

 

Opracowanie: Andrzej Jerzy Motyl
źródło: www.stowarzyszeniepiekarzy.pl

Szukaj - Baza Firm

Przepisy - Pieczenie

Chleb z otrębami - Zdrowe nie znaczy nudne

Przepisy, Receptury

portal piekarniczy

Zapach chleba, który wypełnia dom podczas jego pieczenia przywołuje najwspanialsze wspomnienia z dzieciństwa. Miło jest rozpocząć dzień kromką jeszcze ciepłego, ...

Najczęściej czytane

Piekarnie, Cukiernie, Lodziarnie, zaopatrzenie piekarni, piece piekarnicze, wyposażenie piekarni, katalog firm, piekarnictwo,sklep Piekarnie, Cukiernie, Lodziarnie, zaopatrzenie piekarni, piece piekarnicze, wyposażenie piekarni, katalog firm, piekarnictwo,sklep