Wiadomości

IJHAR-S kontroluje piekarnie
Celem kontroli Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych było sprawdzenie oznakowania pieczywa oraz jakości handlowej bułki tartej, w zakresie cech organoleptycznych, parametrów fizykochemicznych i oznakowania opakowań.

Na podstawie dokumentacji zakładowej, sprawdzono również surowce stosowane do produkcji pieczywa oraz bułki tartej.

II. ZAKRES KONTROLI

Ogółem skontrolowano 73 piekarnie (8,7% podmiotów znajdujących się w ewidencji WIJHARS, które przeprowadziły kontrolę w tym zakresie). Jakość bułki tartej sprawdzono w 27 podmiotach, czyli w prawie, co trzeciej piekarni produkującej pieczywo.

 

Kontrolą objęto:

w zakresie oceny organoleptycznej i parametrów fizykochemicznych - 27 partii bułki tartej o łącznej masie 1 524 kg,
w zakresie znakowania opakowań - 253 partie o łącznej masie 30 963 kg, w tym:
222 partie pieczywa (mieszanego, żytniego i pszennego) o łącznej masie 29 397 kg,
31 partii bułki tartej o łącznej masie 1 566 kg.


III. WYNIKI KONTROLI


ocena organoleptyczna

Nie wniesiono zastrzeżeń w zakresie cech organoleptycznych w skontrolowanych partiach bułki tartej.


parametry fizykochemiczne

Wymaganiom jakości handlowej w zakresie parametrów fizykochemicznych nie odpowiadało ogółem 7 partii (25,9% skontrolowanych partii) bułki tartej, o łącznej masie 239 kg (15,7% skontrolowanej masy).

Nieprawidłowości dotyczyły głównie zawyżonej zawartości tłuszczu w przeliczeniu na suchą masę oraz obecności zanieczyszczeń organicznych (nasion maku i cząstek cukierniczych) i nieorganicznych (strzępek papieru), niedopuszczalnych według deklarowanej przez producenta Polskiej Normy – 22,2% skontrolowanych partii.

Zastrzeżenia wniesiono także w zakresie zawyżonej wilgotność oraz braku trwałości bułki tartej – 14,8% skontrolowanych partii.

W pojedynczych partiach bułki tartej - 3,7% skontrolowanych partii, wykazano zawyżoną zawartość cukrów w suchej masie w przeliczeniu na sacharozę oraz zawyżoną zawartość popiołu nierozpuszczalnego w 10% roztworze HCl, a także zaniżony stopień rozdrobnienia.


Należy zaznaczyć, że partie bułki tartej o niewłaściwej jakości handlowej, zawierały jednocześnie po kilka nieprawidłowości w zakresie różnych parametrów fizykochemicznych.


Zawyżona zawartość cukrów i tłuszczów może wynikać z używania do produkcji bułki tartej niewłaściwych surowców, np. pieczywa półcukierniczego. Na podwyższoną wilgotność może mieć wpływ niedostateczne wysuszenie pieczywa przed zmieleniem a także niezachowanie przez producenta właściwych warunków podczas przechowywania bułki tartej. Zaniżony stopień rozdrobnienia wskazuje na błędy popełnione w trakcie procesu rozdrabniania pieczywa. Natomiast brak trwałości bułki tartej może wynikać z zainicjowania powolnych zmian zapachowych i wizualnych tego produktu przez pleśnie.

 

znakowanie

Niewłaściwe oznakowanie stwierdzono w 115 partiach pieczywa (51,8% skontrolowanych partii pieczywa), o łącznej masie 17 279 kg (58,8 % skontrolowanej masy pieczywa) oraz w 11 partiach bułki tartej (35,5% skontrolowanych partii bułki tartej), o łącznej masie 591 kg (37,7% skontrolowanej masy bułki tartej).

Nieprawidłowości dotyczyły głównie:

w przypadku pieczywa:

braku lub podania niepełnych danych identyfikujących producenta (np. brak formy prawnej oraz oznaczenie producenta niezgodne z jego prawidłową nazwą wynikającą
z wpisu do ewidencji działalności gospodarczej),
nie umieszczenia na opakowaniu pieczywa opakowanego informacji o warunkach przechowywania,
zastosowania nazwy „fantazyjnej” jak również opisu pieczywa nie pozwalającego konsumentowi na rozpoznanie jego rodzaju (pszenne, żytnie i mieszane) oraz umieszczanie na opakowaniu informacji o rodzaju pieczywa, która była niezgodna z deklarowaną przez producenta Polską Normą, np. „pieczywo żytnie” zamiast „pieczywo mieszane”, „mieszane jasne” zamiast „mieszane pytlowe”,
braku wyszczególnienia w składzie pieczywa składników składnika złożonego, tj. preparatów i dodatków do wypieku pieczywa, np. polepszacza, miksów zawierających substancje dodatkowe i alergeny (soję, mleko, jaja),
składu produktu (nie wyszczególnienia składników użytych do wypieku pieczywa w kolejności malejącej; wymienienia w składzie surowców, których faktycznie nie zastosowano, np. producent wyszczególnił słód pszenny palony, którego nie użył w procesie produkcji; podania nieprawidłowej informacji o składniku, np. w składzie wymieniono miód a faktycznie producent stosował miód sztuczny; podania zawyżonej zawartości niektórych składników niezgodnej z ilością składnika faktycznie znajdującą się w wyrobie gotowym, np. napisano zawartość mąki żytniej „56%” zamiast „51%”, miód „14%” zamiast „4%”, a zawartość płatków owsianych wyliczono w odniesieniu do masy użytej mieszanki, a nie do masy gotowego produktu),
sposobu produkcji (na opakowaniu umieszczono informację: „produkowany z mąki pszennej razowej”, „chleb razowy”, która sugeruje konsumentowi, że do chleba zastosowano mąkę pszenną razową typ 2000 o wysokiej zawartości składników odżywczych, a faktycznie użyto tańszego surowca, np. mąki pszennej typ 580 o mniejszej zawartości składników odżywczych),
daty minimalnej trwałości (braku informacji o dacie minimalnej trwałości, poprzedzenia daty minimalnej trwałości niewłaściwym wyrażeniem, np. „okres trwałości 4 dni”, „termin ważności”, „data spożycia” zamiast „najlepiej spożyć przed”, a także wymienienia elementów daty minimalnej trwałości w niewłaściwej kolejności, np. „rok, miesiąc, dzień” zamiast „dzień, miesiąc, rok”),
braku lub błędnego określenia funkcji technologicznej substancji dodatkowej.


w przypadku bułki tartej;

braku składu produktu,
braku określenia warunków przechowywania,
braku pełnych danych identyfikacyjnych lub podania nieprawidłowych danych dotyczących producenta, wynikających z wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, np. brak kodu i numeru ulicy,
braku wyszczególnienia składu składnika złożonego (polepszacza) zawierającego składniki alergennych (soję, mleko, jaja) zastosowanego do wypieku pieczywa pszennego, z którego produkowano bułkę tartą,
podania daty minimalnej trwałości w niewłaściwej kolejności, np. „rok, miesiąc, dzień” zamiast „dzień, miesiąc, rok”.


Inne ustalenia z kontroli

kontrola jakości surowców stosowanych do wyrobu pieczywa i bułki tartej

W magazynie 1 piekarni (1,4% skontrolowanych piekarni) stwierdzono 9 partii przeterminowanych surowców i dodatków do produkcji pieczywa, w tym również pieczywa półcukierniczego, o łącznej masie 64 kg.


Na podstawie dokumentacji zakładowej ustalono, że 2 piekarnie (2,7% skontrolowanych podmiotów) stosowały, w sposób niezgodny z przepisami, do produkcji pieczywa barwnik-karmel.


W 2 piekarniach (2,7% skontrolowanych podmiotów) zakwestionowano znakowanie opakowań 4 partii dodatków stosowanych do produkcji wyrobów cukierniczo-piekarskich o łącznej masie 100 kg.
Większość piekarni do wypieku pieczywa używała mąki pochodzącej od stałych dostawców, której jakość potwierdzały, m.in. atesty jakościowe.

W 59 piekarniach (80,8% skontrolowanych podmiotów) do pieczywa dodawano mieszanki i składniki złożone zawierające w swoim składzie dozwolone substancje dodatkowe.

Ewidencji surowców wykorzystywanych do produkcji bułki tartej nie prowadziło 10 piekarni (33,3% skontrolowanych podmiotów) prowadzących produkcję bułki tartej.

Żadna z piekarń objętych kontrolą nie posiadała własnego laboratorium zakładowego i nie wykonywała analiz laboratoryjnych pieczywa oraz bułki tartej. Jedynie 8,2% skontrolowanych podmiotów zlecało wybrane analizy fizykochemiczne pieczywa do laboratoriów zewnętrznych.

warunki składowania pieczywa i bułki tartej

W 2 piekarniach (2,7% skontrolowanych podmiotów) stwierdzono nieodpowiedni stan sanitarno-techniczny pomieszczeń (obecność szkodników zbożowo-mącznych, brak zachowania należytej czystości, pleśń na wewnętrznej elewacji ścian) oraz podwyższoną wilgotność i temperaturę.


wymagania formalno-prawne i pakowanie wyrobów gotowych

Do właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora JHARS, 25 piekarni (34,2% skontrolowanych podmiotów), nie zgłosiło działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi.

W 1 piekarni (1,4% skontrolowanych podmiotów) wykazano brak legalizacji przyrządów pomiarowych.

Kontrola zawartości netto 138 partii pieczywa o masie 19 682 kg i 16 partii bułki tartej o masie 985 kg, nie wykazała nieprawidłowości w tym zakresie.

IV. SANKCJE

W odniesieniu do podmiotów, w których stwierdzono nieprawidłowości zastosowano następujące sankcje:
wydano ogółem 86 decyzji administracyjnych, w tym:

29 decyzji nakładających na producentów kary pieniężne, w tym:
− 24 decyzje z tytułu wprowadzenia do obrotu pieczywa niewłaściwie oznakowanego oraz bułki tartej nieodpowiadającej wymaganiom jakości handlowej w wysokości 13 300 zł,
− 5 decyzji z tytułu zafałszowania pieczywa (niewłaściwe oznakowanie) w wysokości 8 000 zł,
35 decyzji nakazujących dostosowanie oznakowania pieczywa i bułki tartej do obowiązujących w tym zakresie przepisów, na partie o łącznej masie 3 951 kg,
18 decyzji zakazujących wprowadzenia do obrotu pieczywa, bułki tartej oraz dodatków do produkcji wyrobów piekarniczo-cukierniczych, na partie o łącznej masie 173 kg,
2 decyzje określających rodzaj i stopień wad bułki tartej, na partie o łącznej masie 78 kg,
2 decyzje zakazujące przechowywania mąki w niewłaściwych warunkach, na partie o łącznej masie 4 000 kg.
nałożono 28 grzywien w drodze mandatu karnego na łączną kwotę 11 000 zł na osoby odpowiedzialne za stwierdzone nieprawidłowości, w związku z: wprowadzeniem do obrotu bułki tartej o jakości handlowej niezgodnej z deklarowaną Polską Normą, brakiem cech legalizacji wag, niewłaściwymi warunkami i stanem technicznym pomieszczeń magazynowych, niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia działalności do właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora JHARS.


Ponadto wojewódzcy inspektorzy JHARS, wydali 51 zaleceń pokontrolnych, w których zobowiązali producentów do usunięcia stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości.
Do Inspekcji Sanitarnej przekazano informacje dotyczące zastosowania do wypieku pieczywa, jako barwnika karmelu niezgodnie z przepisami, niewłaściwych warunków sanitarnych panujących w magazynach surowców i wyrobów gotowych, używania przeterminowanych dodatków i surowców.


V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

W porównaniu do wyników kontroli tego samego rodzaju produktów, zrealizowanej w I kwartale 2009 roku, przez wojewódzkie inspektoraty JHARS w: Białymstoku, Olsztynie, Rzeszowie i Szczecinie, można zaobserwować poprawę jakości bułki tartej w zakresie parametrów fizykochemicznych (o 6,5 p.p.), na co wskazuje zmniejszenie się udziału partii bułki tartej o niewłaściwych parametrach fizykochemicznych, przy jednoczesnym wzroście udziału partii bułki tartej nieprawidłowo oznakowanych (o 9,8 p.p.) oraz pieczywa nieprawidłowo oznakowanego (o 24,8 p.p.).


źródło:   www.ijhar-s.gov.p
Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Szukaj - Baza Firm

Przepisy - Pieczenie

Chleb z otrębami - Zdrowe nie znaczy nudne

Przepisy, Receptury

portal piekarniczy

Zapach chleba, który wypełnia dom podczas jego pieczenia przywołuje najwspanialsze wspomnienia z dzieciństwa. Miło jest rozpocząć dzień kromką jeszcze ciepłego, św...

Porady

Najczęściej czytane

Piekarnie, Cukiernie, Lodziarnie, zaopatrzenie piekarni, piece piekarnicze, wyposażenie piekarni, katalog firm, piekarnictwo,sklep Piekarnie, Cukiernie, Lodziarnie, zaopatrzenie piekarni, piece piekarnicze, wyposażenie piekarni, katalog firm, piekarnictwo,sklep